Skip to main content

Full text of "EU inbreukprocedure NL_verzoek"

See other formats


Intermediary Foundation of the Universal 
Declaration of Human Rights AANTEKEN EN 

EUROPESE COMMISSIE / directoraat-generaal 
Justitie / directoraat C: grondrechten en burgerschap 
eenheid l:Emmanuel Crabit (voor Barroso) 

Rue de Loi 200 

B-1049 BRUSSELS- BELGIUM Your letter of 
Your reference 
Our letter of 
Our reference 
Enclosure(s) 
Contact 
Direct line 
Re 15-03-2012 

JUST/C l/AEP/am/299508s 

27-01-2012 

BARROSO / brief 

IFUD of Human Rights / J.P. van den Wittenboer 
Schriftelijk per post AUB 
Inbreukprocedure schending Uniewaarden Mierlo,28 maart 2012 Hierbij verzoekt IFUD of Human Rights Zijne Hoge Excellentie Barroso op grond van 
primair gemeenschaps- en Unierecht "de Verdragen" (niet op grond van kaderbesluiten),de 
inbeukprocedure tegen lidstaat Nederland aanhangig te maken bij het Europese Hof van 
Justitie in Luxemburg. (VEU - VWEU - Europees Handvest van de Grondrechten en 
ICERD).Op grond van langdurig en structureel schenden waarden van de Unie door lidstaat 
Nederland. 

Ik merk op dat de Commissie in 201 1 een minder belangrijk onderwerp aanhangig heeft 
gemaakt tegen Nederland rond de aanbestedings procedure van koffieautomaten: Europese 
Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden dd,15 december 201 l,zaaknr: C-368/10. 

Voortvarendheid is verzocht,te verwijzen naar de anti-Europese Unie "merchandise" 
verspreid via het internet in alle EU-lidstaten "t-shirts en buttons". 

1 . t-shirt korte mouw donkerblauw van kleur met de gele sterren van de EU-vlag en in 
het centrum een groot hakenkruis,lichterblauw van kleur, 

2. t-shirt korte mouw wit van kleur met adelaar Derde Rijk op het symbool van de 
EU,met onder de tekst "Ein Reich-Ein Volk-Ein Euro",kleur zwart, Correspondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands 

Offices:Kastanje 28, 573 1NK Mierlo The Netherlands 

C.o.C.reg:41 092925 Eindhoven N.L. 

E-mail: ifudothumanrights@yahoo.com 

Internet: http://ifudofhumanrights.webs.coin/ 

Phone:+31-(0)6 50 425 552 -2- 3. button afbeelding als onder punt 2, in de kleuren zwart blauw en geel. 

Mag Ik schriftelijk vernemen. 

MET DE MEESTE HOOGACHTING, 

IFUD of Human Rights 
voorzitter J.P. van den Wittenboer 
Correspondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands 

Offices: Kastanje 28, 5731NK Mierlo The Netherlands 

C.o.C.reg:4 1092925 Eindhoven N.L. 

E-mail: ifudofhumanrights@yahoo.com 

Internet: http://ifudofhumanrights.webs.com/ 

Phone:+31 -(0)6 50 425 552 
EUROPESE COMMISSIE 

Directoraat-generaal Justitie 

Directoraat C: Grondrechten en burgerschap van de Unie 
Eenheid Cf: Grondrechten en rechten van het kind 

Hoofd van de eenheid Ref. Ares(201 2)302479 - 14/03/2012 Brussel 
JUST/Cl/AEP/am/299508s 

J.P. Van den Wittenboer 
Voorzitter van IFUD of Human 
Rights 
Kastanje 28 
5731NKMierlo 
Nederland 
Geachte heer Van den Wittenboer, 

Dank voor uw brief van 27 januari 2012 aan de heer Barroso. Ik antwoord namens hem 
omdat kwesties betreffende de grondrechten deel uitmaken van de portefeuille van 
vicevoorzitter Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. 

In uw brief spreekt u uw bezorgdheid uit over het vertoon van nazisymbolen in het 
openbaar in Nederland. U bent van mening dat dit aanzet tot haat en u verzoekt de 
Commissie hiertegen op te treden. 

De Europese Commissie verwerpt alle vormen en uitingen van intolerantie, omdat die 
onverenigbaar zijn met de waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan de EU. De 
Commissie bestrijdt deze verschijnselen met alle middelen waarover zij krachtens de 
Verdragen beschikt. 

Kaderbesluit 2008/9 13/JBZ inzake de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht verplicht alle EU-lidstaten 
ertoe het opzettelijk publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, 
of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan 
wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, strafbaar te stellen. Ook het 
verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal kan hieronder 
vallen. Het kaderbesluit moest uiterlijk op 28 november 2010 door de lidstaten in 
nationaal recht zijn omgezet. 

Hoewel het gebruik van nazisymbolen als zodanig niet verboden is krachtens het EU- 
recht, kan het in sommige gevallen wel onder kaderbesluit 2008/91 3/JBZ vallen. De 
nationale autoriteiten, i.e. de politie en de rechter, moeten elk geval afzonderlijk 
onderzoeken om vast te stellen of er sprake is van het opzettelijk aanzetten tot geweld of 
haat. 

De Commissie volgt de omzetting van het kaderbesluit door de lidstaten zo goed 
mogelijk en werkt momenteel aan een analyse van de omzettingsmaatregelen die door de 
lidstaten, waaronder Nederland, zijn meegedeeld. De Commissie is volgens de Verdragen 
tot 1 december 2014 niet bevoegd inbreukprocedures in te leiden op basis van 
kaderbesluiten. Zij zal echter in 2013 wel een rapport opstellen over de omzetting van 
kaderbesluit 2008/9 13/JBZ. Hoogachtend, £ A-A- Emmanuel Crabit Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Tel: (32-2) 299 11 11. 

Kantooradres: M059 5/009. Doorkiesnummer: (32-2) 298 54 96. Fax: (32-2) 296 76 23. 

DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2012 
(OR. fr) 
7964/12 
PRESSE 129 

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 

namens de Europese Unie 

naar aanleiding van de Internationale Dag 

ter bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 2010 

"De Europese Unie wil op de Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie 
haar voortdurende engagement voor de bestrijding van alle vormen van racisme en 
vreemdelingenhaat onderstrepen. Rassendiscriminatie is in strijd met de waarden waarop 
de EU is gebaseerd en wij leveren zowel binnen de EU als elders in de wereld onverdroten 
inspanningen om deze discriminatie uit te bannen. Dat gebeurt onder meer in de vorm van 
wetgeving, bewustmakingscampagnes en steunverlening aan projecten van 
maatschappelijke organisaties. 

De wereldwijde inspanningen voor de bestrijding van racisme zijn gebaseerd op het 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 
(ICERD). Wij roepen alle staten op dit verdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren en ten 
uitvoer te leggen." PERS Wetstraat 175 B - 1048 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026 
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 

7964/12 NL